Privacy Policy

14:39 - 27/08/2019 6456

Chính Sách Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân này quy định việc chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn ngành để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Vui lòng dành thời gian để đọc Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này để biết và hiểu các mục đích chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Cam Kết của Chúng Tôi đối với Quyền Riêng Tư của Bạn

Chính Sách Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân này quy định việc chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn ngành để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Vui lòng dành thời gian để đọc Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này để biết và hiểu các mục đích chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Chính sách này bổ sung nhưng không thay thế cũng như loại bỏ bất kỳ sự đồng ý nào trước đây bạn cung cấp cho chúng tôi đối với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và sự đồng ý của bạn theo đây là bổ sung cho bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có theo quy định pháp luật để thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Các dẫn chiếu đến “chúng tôi”, “của chúng tôi” theo đây là dẫn chiếu đến Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Giải Trí Trẻ Thơ, các công ty con và chi nhánh, đối tác kinh doanh, công ty liên kết, đại lý và/hoặc nhân viên của mình.

Chấp Thuận của Bạn

Chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng hay tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà không có sự đồng ý từ bạn. Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi sẽ xin phép bạn một cách rõ ràng nhưng, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể suy luận về sự đồng ý từ những hành động và hành vi của bạn. Thông qua việc truy cập, duyệt và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý hoàn toàn rằng chúng tôi được phép thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo quy định của Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.

Trong trường hợp bạn không đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Chính Sách này, vui lòng cho chúng tôi biết việc không đồng ý thông qua địa chỉ e-mail dưới đây, hoặc không cung cấp bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào cho chúng tôi hoặc không sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng trong trường hợp này, chúng tôi có thể không có cơ sở để tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn, quản lý bất kỳ quan hệ hợp đồng nào có sẵn, theo đó có thể sẽ dẫn tới việc chấm dứt các thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu một cách rõ ràng các quyền và biện pháp khắc phục pháp lý trong các trường hợp đó.

Phạm Vi Áp Dụng của Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Chính Sách này bao gồm việc chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập trong quá trình bạn tương tác với chúng tôi và trong khi bạn ở trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Cho mục đích của Chính Sách này, Dữ Liệu Cá Nhân được xem là bất kỳ dữ liệu nào, dù đúng hay không, về một cá nhân có thể được xác định (i) từ dữ liệu đó; hoặc (ii) từ dữ liệu đó và thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng có quyền truy cập, bao gồm dữ liệu trong hồ sơ lưu trữ của chúng tôi có thể được cập nhật tùy từng thời điểm.

Ví dụ về Dữ Liệu Cá Nhân (tùy thuộc vào bản chất của tương tác giữa bạn và chúng tôi) bao gồm các số nhận dạng duy nhất (ví dụ, số Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc mã giấy phép lao động, số hộ chiếu) cũng như bất kỳ bộ dữ liệu nào (ví dụ, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, ảnh hoặc hình ảnh video) mà khi kết hợp cùng nhau có thể xác định cụ thể cá nhân tương ứng. Những thông tin này có thể được bạn cung cấp cho chúng tôi dưới hình thức gửi cho chúng tôi hoặc thông qua các hình thức tương tác khác với chúng tôi.

Chính Sách này không áp dụng cho hoạt động của các công ty không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi hoặc cho những người mà chúng tôi không tuyển dụng hoặc quản lý, hoặc cũng không áp dụng đối với các thông tin chưa đủ để nhận dạng cá nhân. Chính Sách này không áp dụng cho thông tin được thu thập tại trang thông tin điện tử của một công ty liên kết hoặc ngành nghề kinh doanh có thể có liên kết với trang thông tin điện tử này; trong những trường hợp đó, chính sách quyền riêng tư được cung cấp tại trang thông tin điện tử đó sẽ được áp dụng.

Chính sách này cụ thể bao gồm các vấn đề sau:

(i) cách chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân và Dữ Liệu Cá Nhân nào chúng tôi thu thập;

(ii) cách chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân này;

(iii) chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân này với đối tượng nào;

(iv) bạn có những lựa chọn nào đối với việc thu thập, sử dụng và cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

(v) những loại biện pháp nào được áp dụng để quản lý và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân thuộc quyền chiếm hữu của chúng tôi và/hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi; và

(vi) cách bạn có thể truy cập và sửa đổi bất kỳ thông tin không chính xác nào trong Dữ Liệu Cá Nhân của mình.

Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Nhìn chung, chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ bạn hoặc con/người được giám hộ của bạn theo các cách sau:

(i) khi bạn sắp xếp một chuyến viếng thăm trường/trung tâm của chúng tôi;

(ii) khi bạn nộp đơn cho con/người được giám hộ của bạn để được ghi danh vào trường/trung tâm hoặc gửi biểu mẫu cho các hoạt động của trường/trung tâm;

(iii) khi bạn tương tác với nhân viên của chúng tôi (bất kể qua các cuộc gọi điện thoại, thư, email hoặc trong các cuộc gặp mặt trực tiếp);

(iv) khi bạn được liên lạc bởi nhân viên của chúng tôi và trả lời họ;

(v) trong quá trình cung cấp dịch vụ giáo dục cho con/người được giám hộ của bạn;

(vi) khi hình ảnh của bạn hoặc con/người được giám hộ của bạn được chúng tôi ghi lại qua camera CCTV trong khi bạn có mặt tại cơ sở của chúng tôi, hoặc qua hình ảnh hoặc video được chụp bởi chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi khi bạn hoặc con/người được giám hộ của bạn tham dự các sự kiện do chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do chúng tôi chỉ định tổ chức;

(vii) khi bạn yêu cầu được chúng tôi liên hệ, được đưa vào email hoặc danh sách gửi thư khác; hoặc khi bạn phản hồi yêu cầu của chúng tôi về Dữ Liệu Cá Nhân bổ sung, các chương trình khuyến mãi của chúng tôi và các phương án ​​khác;

(viii) khi bạn gửi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác; và

(ix) khi bạn tương tác bằng cách khác với chúng tôi, như thông qua các phương tiện truyền thông xã hội.

Bạn nên đảm bảo rằng tất cả Dữ Liệu Cá Nhân được gửi cho chúng tôi là đầy đủ, chính xác và cập nhật.

Chúng tôi còn có thể thu thập thông tin tổng hợp, ẩn danh từ tất cả khách truy cập vào trang thông tin điện tử của chúng tôi. Thông tin này không bao giờ được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào và được sử dụng trong tổng hợp để tạo báo cáo thống kê về việc sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thứ ba để phục vụ quảng cáo thay mặt cho chúng tôi trên Internet và trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Nhà cung cấp đó có thể thu thập thông tin ẩn danh về các lượt truy cập của bạn vào trang thông tin điện tử của chúng tôi và sự tương tác của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nhà cung cấp đó cũng có thể sử dụng thông tin về các lượt truy cập của bạn đến các trang thông tin điện tử của chúng tôi và các trang thông tin điện tử khác để định hướng mục tiêu quảng cáo cho hàng hóa và dịch vụ. Thông tin ẩn danh này được thu thập thông qua việc sử dụng pixel tag, là công nghệ tiêu chuẩn trong ngành được sử dụng bởi hầu hết các trang thông tin điện tử lớn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về hoạt động này và lựa chọn không muốn thông tin ẩn danh này được sử dụng bởi nhà cung cấp dịch vụ thứ ba của chúng tôi, vui lòng truy cập

www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp.

Sử Dụng, Tiết Lộ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi có thể sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo quy định của Chính sách này cũng như các quy định pháp luật của Việt Nam.

Mục Đích Thu Thập, Sử Dụng và Tiết Lộ

Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với chúng tôi, Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc con/người được giám hộ của bạn có thể được thu thập, sử dụng và/hoặc cung cấp cho các mục đích sau:

(i) để duy trì hồ sơ học sinh/danh sách chờ;

(ii) để thông tin liên lạc trong trường học/trung tâm;

(iii) cho mục đích kiểm toán, quản trị và các trường hợp khẩn cấp;

(iv) để liên lạc khẩn cấp;

(v) để đăng ký hoạt động ngoại khóa hoặc hoạt động của trường/trung tâm;

(vi) trả lời các yêu cầu từ cơ quan quản lý bảo vệ trẻ em, nhà cung cấp dịch vụ y tế, bộ phận xử lý thanh toán và các tổ chức tài chính;

(vii) đánh giá sự phù hợp để nhập học hoặc tuyển dụng;

(viii) thực hiện thẩm định hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm kiểm tra lý lịch) theo các nghĩa vụ quy định và pháp lý hoặc quy trình quản lý rủi ro có thể được pháp luật yêu cầu hoặc đặt ra bởi chúng tôi, bao gồm cả việc thu thập thư giới thiệu và/hoặc thông tin khác từ các tổ chức giáo dục và người sử dụng lao động trước đây;

(ix) điều tra hành vi gian lận, hành vi sai trái, hành động bất hợp pháp hoặc thiếu sót và sử dụng hệ thống truy cập điện tử và video để duy trì an ninh cho người hoặc tài sản, kiểm soát truy cập và điều tra các hoạt động đáng ngờ hoặc không phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn khả năng vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc chính sách nào được đăng trên trang thông tin điện tử của chúng tôi;

(x) phản hồi các yêu cầu thông tin từ chính phủ hoặc các cơ quan nhà nước, các bộ, ban luật định hoặc các cơ quan tương tự khác hoặc các cơ quan phi chính phủ được ủy quyền để thực hiện các dịch vụ hoặc nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ;

(xi) hỗ trợ các chức năng của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn việc giảng dạy và phát triển cá nhân và nghề nghiệp của sinh viên và quản lý các trường/trung tâm của chúng tôi;

(xii) xử lý, quản lý tình trạng sinh viên hoặc sinh viên đã tốt nghiệp, trao thưởng và công bố hoặc phát hành thông tin về các nội dung này;

(xiii) xử lý các đơn nhập học và hoạt động tuyển sinh liên quan đến bảo hiểm y tế, nhân thọ và du lịch và cung cấp dịch vụ cũng như thẻ của trường học và quản lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ đó;

(xiv) chụp ảnh và/hoặc quay video (do nhân viên của chúng tôi hoặc nhiếp ảnh gia và/hoặc bên quay phim thứ ba) trong các sự kiện do chúng tôi tổ chức;

(xv) để sử dụng trên cổng thông tin/trang thông tin điện tử “Little Lives” của trung tâm;

(xvi) để chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ của chúng tôi và các trường/trung tâm liên kết của chúng tôi; 

(xvii) cho bất kỳ mục đích khác để chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng văn bản tùy từng thời điểm, nhưng chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý riêng của bạn.

Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi số điện thoại và/hoặc địa chỉ email của bạn và cho biết rằng bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo qua số điện thoại và/hoặc địa chỉ email, chúng tôi sau đó tùy từng thời điểm sẽ có thể liên hệ với bạn bằng (các) số điện thoại đó (bao gồm qua các cuộc gọi thoại, tin nhắn, fax hoặc các hình thức khác) và/hoặc địa chỉ email với thông tin về các dịch vụ và trường học/trung tâm của chúng tôi.

Tiết Lộ và Chuyển Nhượng cho Bên Thứ Ba

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc con/người được giám hộ của bạn chống lại việc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân trái phép. Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc con/người được giám hộ của bạn cho các bên thứ ba mà không cần sự đồng ý trước của bạn trong các tình huống nhất định, ví dụ:

(i) khi việc tiết lộ được yêu cầu hoặc cho phép theo luật và/hoặc quy định hiện hành; 

(ii) khi bạn đã cho phép chúng tôi tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho một bên khác.

Các trường hợp được liệt kê ở trên là không đầy đủ. Trong tất cả các trường hợp tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân khác của bạn cho các bên thứ ba với sự đồng ý rõ ràng của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp các hình thức bảo vệ đầy đủ đối với Dữ Liệu Cá Nhân đó và bảo mật và bảo đảm trong việc xử lý và quản lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bởi các bên thứ ba đó tuân thủ với luật áp dụng.

Dữ Liệu Cá Nhân của Trẻ Em

Trang thông tin điện tử của chúng tôi được thiết kế để phục vụ các bậc phụ huynh và người lớn, không phải cho trẻ em. Vì lý do đó, chúng tôi không cố ý thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ trẻ em có thể truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi và chúng tôi không muốn đưa bất kỳ thông tin nào như vậy vào cơ sở dữ liệu khách hàng của mình. Chúng tôi khuyên các bậc phụ huynh nên giám sát việc trẻ em sử dụng Internet.

Quản Lý và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Bất cứ khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thuộc quyền chiếm hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý và phù hợp để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khỏi rủi ro truy cập, thu thập, sử dụng, cung cấp, sao chép, sửa đổi, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và phù hợp để giữ cho Dữ Liệu Cá Nhân của bạn chính xác, đầy đủ và cập nhật.

Chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm trực tuyến. Các máy chủ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được đặt trong một môi trường an toàn. Chúng tôi cũng nỗ lực để bảo vệ thông tin của bạn ngoại tuyến. Tuy nhiên, do bản chất của Internet và thực tế là các biện pháp an ninh mạng không thể bảo vệ tuyệt đối dữ liệu, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng trái phép Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bởi các bên thứ ba mà việc sử dụng trái phép đó có thể quy cho các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Nếu chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký với chúng tôi trước khi có thể truy cập vào một phần cụ thể trên trang thông tin điện tử của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chọn tên người dùng và mật khẩu. Chúng tôi khuyên bạn không nên cung cấp hoặc chia sẻ thông tin đó với bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin đó trong một cuộc gọi điện thoại không theo yêu cầu hoặc trong một email không theo yêu cầu. Ngoài ra, vui lòng nhớ đăng xuất khỏi trang thông tin điện tử đã đăng ký và đóng cửa sổ trình duyệt của bạn khi bạn hoàn thành công việc. Điều này là để đảm bảo rằng những người khác không thể truy cập Dữ Liệu Cá Nhân và thư từ của bạn khi truy cập vào máy tính của bạn.

Duy Trì Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để hủy hoặc ẩn danh các tài liệu có chứa Dữ Liệu Cá Nhân hoặc xóa các phương tiện có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân với các cá nhân cụ thể, ngay khi có lý do cho rằng:

(i) mục đích mà Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập không còn được sử dụng bằng việc duy trì Dữ Liệu Cá Nhân; 

(ii) việc duy trì không còn cần thiết cho các mục đích kinh doanh hoặc pháp lý.

Rút Lại Sự Đồng Ý

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể rút lại bất kỳ sự đồng ý nào, đã hoặc được coi là đã được đưa ra theo luật hiện hành, liên quan đến việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ của chúng tôi về Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào bằng việc thông báo hợp lý cho chúng tôi. Chúng tôi không cản trở một cá nhân rút lại sự đồng ý đối với việc thu thập, sử dụng hoặc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân về cá nhân đó, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ hậu quả pháp lý nào phát sinh từ việc rút lại sự đồng ý của cá nhân.

Nếu bạn rút lại sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ hoặc tất cả việc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, tùy thuộc vào bản chất yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không có cơ sở để tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn, quản lý bất kỳ quan hệ hợp đồng nào có sẵn, theo đó có thể sẽ dẫn tới việc chấm dứt các thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu một cách rõ ràng các quyền và biện pháp khắc phục pháp lý trong các trường hợp đó.

Yêu Cầu Truy Cập hoặc Sửa Đổi Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

Nếu Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thay đổi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để sửa, cập nhật, xóa hoặc hủy hồ sơ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Chúng tôi sẽ gửi Dữ Liệu Cá Nhân được sửa cho mọi tổ chức khác đã được cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Chính sách này, trừ khi bạn có yêu cầu khác.

Các Trang Thông Tin Điện Tử của Chúng Tôi

(a) Hồ Sơ

Chúng tôi lưu trữ thông tin thu thập được từ cookie và file nhật ký để xây dựng hồ sơ về mỗi khách hàng của chúng tôi. Một bộ hồ sơ sẽ lưu trữ các thông tin chi tiết cách các khách hàng cá nhân sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi. Các thông tin thu thập được trong một hồ sơ sẽ gắn liền với thông tin cá nhân của khách hàng.

(b) Cookies

Cookie là file văn bản cỡ nhỏ được lưu trong ổ cứng của bạn theo thời hạn lâu dài, cho phép chúng tôi ghi nhớ bạn hoặc các dữ liệu về bạn. Cho phép cookie có liên quan được tồn tại trên máy tính của bạn sẽ giúp bạn đăng nhập và sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn không mong muốn sử dụng cookies, bạn có thể thay đổi cài đặt trong trình duyệt của mình để vô hiệu hóa chúng. Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể sẽ không thể truy cập được một số phần của trang thông tin điện tử của chúng tôi khi thực hiện điều đó.

(c) File Nhật Ký (Log files)

File nhật ký ghi lại các địa chỉ giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, trang liên hệ/trang xuất của nhà cung cấp dịch vụ internet, loại nền tảng, mốc thời gian, và số lần kích chuột để phân tích các xu hướng, quản lí trang thông tin điện tử của chúng tôi, theo dõi tích hợp hoạt động chung của khách hàng và thu thập thông tin nhân khẩu toàn cục với mục đích tổng hợp. Các địa chỉ IP không liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân.

(d) Đăng Tải Nội Dung

Bạn có thể tự do đăng hoặc liên kết các nội dung phù họp lên trang thông tin điện tử này. Khi thực hiện điều đó, bạn đồng ý việc chúng tôi chia sẻ nội dung bạn đăng tải, bao gồm tên và các địa chỉ e-mail liên kết với nội dung đó.

(e) Các Liên Kết (Links)

Trang thông tin điện tử của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và các phần của các trang thông tin điện tử của bên thứ ba khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động bảo mật hoặc nội dung của các trang thông tin điện tử khác này. Khi bạn rời khỏi trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc xem một phần của trang thông tin điện tử của bên thứ ba thông qua trang thông tin điện tử của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn đọc các chính sách bảo mật, cũng như các điều khoản và điều kiện khác của mỗi trang thông tin điện tử đó. Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập trên trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chúng tôi còn có thể thu thập thông tin tổng hợp, ẩn danh từ tất cả khách truy cập vào trang thông tin điện tử của chúng tôi. Thông tin này không bao giờ được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào và được sử dụng trong tổng hợp để tạo báo cáo thống kê về việc sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thứ ba để phục vụ quảng cáo thay mặt cho chúng tôi trên Internet và trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Nhà cung cấp đó có thể thu thập thông tin ẩn danh về các lượt truy cập của bạn vào trang thông tin điện tử của chúng tôi và sự tương tác của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nhà cung cấp đó cũng có thể sử dụng thông tin về các lượt truy cập của bạn đến các trang thông tin điện tử của chúng tôi và các trang thông tin điện tử khác để định hướng mục tiêu quảng cáo cho hàng hóa và dịch vụ. Thông tin ẩn danh này được thu thập thông qua việc sử dụng pixel tag, là công nghệ tiêu chuẩn trong ngành được sử dụng bởi hầu hết các trang thông tin điện tử lớn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về hoạt động này và lựa chọn không muốn thông tin ẩn danh này được sử dụng bởi nhà cung cấp dịch vụ thứ ba của chúng tôi, vui lòng truy cập

www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp.

Chuyển Đổi Kinh Doanh

Trong trường hợp chúng tôi trải qua quá trình chuyển đổi kinh doanh, như sáp nhập, bị mua lại bởi một công ty khác hoặc bán một phần tài sản của công ty, bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi đều có thể là một phần của tài sản được chuyển nhượng. Bạn sẽ được thông báo qua trên trang thông tin điện tử của chúng tôi trước khi có sự thay đổi quyền sở hữu hoặc kiểm soát thông tin cá nhân của bạn. Nếu, do giao dịch kinh doanh mà thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sẽ được sử dụng theo cách hoàn toàn khác biệt so với quy định tại thời điểm thu thập, bạn sẽ được cung cấp lựa chọn như theo điều khoản “Thông Báo về Các Thay Đổi” dưới đây.

Thông Báo về Các Thay Đổi

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính Sách này tùy từng thời điểm nhằm đảm bảo rằng Chính Sách sẽ tuân thủ theo các thay đổi của pháp luật hoặc các yêu cầu theo quy định. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ đăng tải thông báo trên trang chủ cũng như các trang khác nhằm thông tin tới bạn về các thay đổi.

Thông Tin Liên Hệ

Nếu như bạn:

  • Có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này;
  • Mong muốn rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ việc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân nào theo Chính Sách này;
  • Mong muốn truy cập hoặc thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân của mình.

Vui lòng liên hệ với Chuyên viên Bảo Mật Dữ Liệu của chúng tôi tại:

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Giải Trí Trẻ Thơ

Mandarin Garden NO3, KĐT Đông Nam, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, 10000

(Người nhận: Chuyên viên Bảo Mật Dữ Liệu)

[email protected].


Tin liên quan